Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rojar R.E.J.Osika Spółka Jawna z siedzibą w Tuchowie, ul.Kolejowa 9. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres : Rojar R.E.J.Osika Spółka Jawna, ul.Kolejowa 9, 33-170 Tuchów
 • przez e-mail: rodo@rojar.pl

 

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim aby:

 • Zwrzeć z Państwem umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki.
 • Wypełniać obwiązki związane z płaceniem podatków, w tym, z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym)oraz z przepisów o rachunkowości.
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową-jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy – bez ich podania, nie będziemy mogli nawiązać z Państwem współpracy.

 

3. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług dotyczących działalności, podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • podwykonawcom wspierającym w wykonywaniu usług budowlano-montażowych,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,
 • producentom, dostawcom (w przypadku reklamacji, gwarancji).

 

Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

4. W przypadku zawarcia umowy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą Państwo z nami zawarli, a także przez okres przedawnienia roszczeń umowy.
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W sprawach związanych z Państwa danymi należy kontaktować się z administratorem:

 • osobiście w siedzibie firmy Rojar R.E.J.Osika Sp. J., ul.Kolejowa 9, 33-170 Tuchów
 • elektronicznie na adres mailowy: rodo@rojar.pl
 • listownie na adres Rojar R.E.J.Osika Spółka Jawna, ul.Kolejowa 9, 33-170 Tuchów

 

6. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmująego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.